quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:22;27/09 cho khách hàng Linh Tran