quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:14;23/10 cho khách hàng Hang Nga