quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:09;11/11 cho khách hàng Nguyen Duc Duy