quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:02;27/10 cho khách hàng Vo thi thuy trang