quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:02;20/05 cho khách hàng Vo Thi Kim Loan