quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:01;31/10 cho khách hàng Thanh Thảo