quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:57;07/11 cho khách hàng Trần quốc quyền