quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:51;28/10 cho khách hàng Phương Nhi