quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:49;10/05 cho khách hàng Hai yen