quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:47;11/09 cho khách hàng Hằng