quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:46;23/10 cho khách hàng Kim Bình