quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:32;27/10 cho khách hàng Phạm Thị Kim Cúc