quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:31;2/1 cho khách hàng C thủy