quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:23;14/11 cho khách hàng Tiên Tiên