quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:19;21/09 cho khách hàng Luong My Tien