quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:14;31/10 cho khách hàng Anh Dũng