quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:04;21/11 cho khách hàng Nguyen Xuân Dung