quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 08:53;21/11 cho khách hàng Nguyễn Trinh Hiền