quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 08:17;13/11 cho khách hàng Thế Trung