quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 07:23;16/10 cho khách hàng Thúy