quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 05:02;25/09 cho khách hàng Chau Ngoc Han