quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 03:18;08/11 cho khách hàng Phan Gia Hưng