quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ lần 1: 13:57 1/10; lần 2: 19:19 08/10 khách standard up ghế Vip (Nguyễn Lê Bào 0395514998)) thành lần 1: 13:57 1/10; lần 2: 19:19 08/10 khách standard up ghế Vip (Nguyễn Lê Bào 0395514998) cho khách hàng Admin Duy