quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Khách có bệnh, muốn mang nước để uống thuốc, xin thêm đệm tại bị đau lưng thành cho khách hàng Tchen Mùi