quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ hỗ trợ khách up ghế Ngọc Anh A15; A16 thành hỗ trợ khách up ghế mất data 14/10 chuyển qua cho khách hàng admin Anh