quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ bao luu 20/08 -1tr4 thành bao luu 20/08 -1tr4 15:57;25/09 cho khách hàng Nguyễn Bình Nguyên