quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 47045.46691.1674580584 khách đổi D8-D9-D12 sang D8-D9-D7, mua thêm 1 ghế D6 thành 47045.46691.1674580584 khách đổi D8-D9-D12 sang D8-D9-D7, mua thêm 1 ghế D6 10:29;03/02 cho khách hàng Võ Nguyễn Hạnh Tuyền