quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 21:31;19/11 thành 21:31;19/11 đoi ghê cho khách hàng Trịnh Đình Thế