quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 14:32:0/1 thành 14:32:09/11 cho khách hàng Kim Bình