quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 14:23;16/11 thành 14:23;16/11 upl14,15 cho khách hàng Hồ Thị Kim Thanh