quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 14:23;16/11 thành 14:23;16/11 doi L14,15 cho khách hàng Vũ Nghĩa