quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 10:36 15/09 đã ck ( Duong Tran Cat Tuong) thành 10:36 15/09 cho khách hàng admin Nhi