quynh.anh đã chuyển khách hàng Vũ NGọc Bích từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ