quynh.anh đã chuyển khách hàng trung hoa từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán