quynh.anh đã chuyển khách hàng Tran từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán