quynh.anh đã chuyển khách hàng Trần Thanh Đạt từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán