quynh.anh đã chuyển khách hàng Trần Liêu Cẩm Tú từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu