quynh.anh đã chuyển khách hàng Tran Ha từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu