quynh.anh đã chuyển khách hàng Tram từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ