quynh.anh đã chuyển khách hàng Thom từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ