quynh.anh đã chuyển khách hàng Quốc Bảo Test từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ