quynh.anh đã chuyển khách hàng Pham Vu Tuan từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ