quynh.anh đã chuyển khách hàng Pham Thi Huong Lan từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu