quynh.anh đã chuyển khách hàng Nguyễn Thị Thu Thảo từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu