quynh.anh đã chuyển khách hàng nguyen lam từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán