quynh.anh đã chuyển khách hàng ngoc han từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ