quynh.anh đã chuyển khách hàng Ngô Thu Hồng từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu