quynh.anh đã chuyển khách hàng Ngo Quoc Viet từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ