quynh.anh đã chuyển khách hàng Mai Pham từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu