quynh.anh đã chuyển khách hàng Lê Yến Nhi từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu